PELGRIMSKERK HAAMSTEDE

Gereformeerde kerk
in de Westhoek van Schouwen-Duiveland


welkom

Pelgrimskerk

Commissies en
Werkgroepen


Agenda en Diversen

Adressen en Contact


waar vind ik ...... ?

 
Protestantse kerk in Nederland                     
Pelgrimskerk Haamstede
Protestantse Gemeente "Schouwen aan Zee" i.w. 
       liturgie om te printen 


I.v.m. auteursrechten zullen alleen de lied- en versnummers en het bijbelboek en versnummers vermeld worden.
 

 

Orde van dienst voor zondag 17 december
3e Adventszondag

Heilig Avondmaal

 

 

 

Voorganger: Ds. Thea Bouwman - Papendrecht

Organist: Jikke Troost - Offringa.

Ouderling van dienst: Dhr. Jan Flach.


Orgelspel

Welkom en mededelingen

Aanvangspsalm: Zingen Psalm 146c: 1 en 2
Alles wat adem heeft love de Here,

Stil gebed, bemoediging en groet

Gebed van toenadering

Zingen: NLB 377: 1, 2, 4, 5 en 6
Zoals ik ben, kom ik nabij,

Gebed om de Heilige Geest

De kinderen nemen het licht mee naar de kindernevendienst.
We zingen:  
Wij gaan voor even uit elkaar en delen nu het licht.

Lezen: Psalm 111. ( Lector )
Halleluja!

Zingen: ELB 501: 1, 2 en 3
Vrede van God, de vrede van God,

Lezen - Johannes 6: 30 - 35; 48 - 51

Zingen - NLB 438: 1 en 4
God lof! Nu is gekomen

VERKONDIGING

Kinderen komen terug uit de nevendienst

Zingen met de beamer: ‘Goed nieuws’

Collecte

Pastorale mededelingen

Dankgebed en voorbeden

Zingen - NLB 442: 1 en 2
Op U, mijn Heiland, blijf ik hopen.

Brood en wijn worden binnengebracht

Collecte bestemming
Diaken Erik Landman informeert de gemeente: Voedselbank Schouwen-Duiveland.

Nodiging

Dit is de tafel, niet de tafel van de Kerk, maar van de Heer.
Hij is gereedgemaakt voor wie Hem liefhebben
en voor wie Hem meer zouden willen liefhebben.

Kom, diepgelovigen en kleingelovigen, hij die hier vaker komt en jij voor wie het lang geleden is.
Jij die geprobeerd hebt Hem te volgen en jij die het niet gehaald hebt.

Kom, niet omdat ik je uitnodig: Het is de Heer, het is Zijn wil dat wie Hem zoekt Hem hier zal ontmoeten.

ZINGEN: NLB 388: 1 t/m 5
Voor ieder van ons een plaats aan de tafel,

Tafelgebed

v       De Heer zal bij u zijn.

g      De Heer zal u bewaren.

v       Verheft uw harten

g      Wij zijn met ons hart bij de Heer.

v       Brengen wij dank aan de Heer, onze God.

g      Hij is onze dankbaarheid waardig.

v.      Ja, U komt onze dank toe, Heer onze God,
         overal en altijd, door Jezus Christus, onze Heer.
         Want Gij hebt ons geschapen tot een leven van liefde en lofzang,
         en toen wij U loslieten, hebt Gij ons vastgehouden
         en ons teruggeroepen van een doodlopende weg.
         Gij hebt ons bevrijd uit de macht van donker en dood
         en ons uitzicht gegeven op een toekomst van licht:
         vrijheid, vrede, vreugde, voor al uw geliefde mensen.
         Daarom, Heer onze God, scharen wij ons bij allen die u belijden als de God van hun leven
         en zingen wij u samen met allen die door U zijn geraakt en van uw Geest zijn bezield,
         groten én kleinen, ons lied van lof en liefde:

Zingen: NLB 405: 4
Heilig, heilig, heilig! Heer God almachtig

Gedachtenis

v.      Gezegend zijt Gij, God onze Vader, en gezegend is Jezus die komt in uw Naam.
         Want Hij is tot het uiterste gegaan om ons voor U te behouden,
         Hij heeft voor ons uit, de doortocht gemaakt door de engte van de dood naar de ruimte van
         het leven.
         Zo is Hij onze herder, zo gaat Hij ons allen voor, en vuurt ons aan als uw woord dat ons
         opwekt uit een doods bestaan.
         Laat uw Geest zijn woorden vervullen, nu wij doen wat Hij ons opdroeg:

g.     Zijn dood gedenken wij
        Zijn opstanding belijden wij
        Zijn toekomst verwachten wij.
        Maranatha
(betekent ‘Kom Here, kom!’)

Aanroeping van de heilige geest

v.      Zend dan, o God, Uw Heilige Geest,
         zodat wij eten en drinken het leven dat niet vergaat.
         Laat het verwarmende vuur van Jezus Christus, onze Heer, bij ons zijn,
         Hij in ons en wij in Hem.
         Zodat het Koninkrijk aanbreekt van Hem die ons heeft leren bidden:

 g.     Onze Vader die in de hemelen zijt
         Uw Naam worde geheiligd
         Uw Koninkrijk kome
         Uw wil geschiede
         Gelijk in de hemel alzo ook op aarde
         Geeft ons heden ons dagelijks brood
         En vergeef ons onze schulden
         Gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren
         En leidt ons niet in verzoeking
         Maar verlos ons van de boze
         Want van u is het koninkrijk
         en de kracht
         en de heerlijkheid
         tot in eeuwigheid
         Amen.

Vredegroet

v.      We zijn door God begroet, in liefde en trouw, met gaven van brood en wijn.
         Laten we nu ook elkaar begroeten als dochters en zonen van die ene,
         in wiens vrede wij delen.

Viering

v.      Wij gedenken hoe Jezus, de door God Gezalfde, …..

v.      Zo nam Hij ook de beker, …..

Zingen: NLB 440: 4
Gij schenkt met volle handen,

Dankgebed

Slotlied: NLB 425.
Vervuld van uw zegen gaan wij onze wegen

Wegzending en zegen, door de gemeente beantwoord met:
Amen, amen, amen

 


naar boven

Heeft u vragen en/of opmerkingen naar aanleiding van deze kerkdienst, laat het ons weten  info@*gkhaamstede.nl    neem e-mailadres over en verwijder *