PELGRIMSKERK HAAMSTEDE

Gereformeerde kerk
in de Westhoek van Schouwen-Duiveland


welkom

Pelgrimskerk

Commissies en
Werkgroepen


Agenda en Diversen

Adressen en Contact


waar vind ik ...... ?

 
 
Protestantse kerk in Nederland                     
Pelgrimskerk Haamstede
Protestantse Gemeente "Schouwen aan Zee" i.w. 
       liturgie om te printen 


I.v.m. auteursrechten zullen alleen de lied- en versnummers en het bijbelboek en versnummers vermeld worden.
 

 

Orde van dienst voor zondag 22 april

Vierde zondag van Pasen

Viering van de Maaltijd van de Heer

 

Voorganger: Ds. Ineke de Heer
Organist: Rein van der Kluit.
Ouderling van dienst: Mw. R. de Graaf-van Wieringen


Orgelspel.

Welkom en mededelingen.

Openingslied NLB 65: 1 en 2
De stilte zingt U toe, o Here,

Bemoediging
Vg:            onze hulp is in de Naam van de Heer
Gem.         die hemel en aarde gemaakt heeft
Vg:            Die trouw is
Gem:         en niet loslaat het werk dat zijn hand begon.

Groet:
Vg:            Met Genade en vrede komt de levende Heer ons tegemoet als we in zijn naam bijeenkomen
Gem.:        Amen

De tieners nemen het Paaslicht mee naar de tienerkerk
Beamer: Our God is an awesome God

Als gebed van verootmoediging zingen we: NLB 1008
Rechter in het licht verheven, 

Woorddienst

Gebed om verlichting met de Heilige Geest

Kinderen gaan naar de kindernevendienst en nemen het licht mee.
Wij gaan voor even uit elkaar ….

Lezing evangelie: Lucas 24: 13 t/m 35
Verschijningen; Jezus opgenomen in de hemel

Zingen: NLB103c: 1, 2 en 3
Loof de koning, heel mijn wezen,

Verkondiging

Zingen: NLB 255.
Gij volgt ons uit Jeruzalem 

Dienst van gebeden en gaven

Dankgebed en voorbeden
na; zo bidden wij U samen:
Allen: Heer onze Heer, wij bidden U verhoor ons! (zingend) 

kinderen komen terug

Beamerlied: ‘Dank U wel’

Collecte 

Maaltijd van de Heer

Nodiging door diaken.

V      De Heer zij met u!
G      Ook met u zij de Heer!
V      De harten omhoog!
G      Wij heffen ze op tot de Heer.
V      Brengen wij dank aan de Heer, onze God.
G      Hij is onze dankbaarheid waardig.

Tafelgebed.

V      Als het duister ons overmeestert, als we de hoop op toekomst dreigen te verliezen doet Gij  ons leven, geeft Gij ons een nieuwe horizon.
Vast is uw geloof in mensen door alle nacht heen.
Groot is uw liefde die ons lokt en aan het Licht brengt.
Zo gaan wij, als kinderen van Abraham en Sara, mee met uw volk Israël, aan de nacht ontkomen.
Daarom stijgt vandaag onze stem boven onszelf uit, en verbindt ons met het lied om U, gezongen al zo lang voor ons door Mirjam en Mozes, door Hanna en Maria die boven alles op U vertrouwd hebben.
Voorgegaan door hen en met alles wat adem heeft zingen wij na Pasen mee:                        

G      Zingen NLB 645: 1, 2 en 6
Zing ten hemel toe, juich en jubel Gode,

V      Gezegend zijt Gij, om de Zoon van uw liefde, die Gij niet losliet toen hij afdaalde in het land van de dood.
Hij werd ons teken van uw vasthoudendheid, onze opstanding en ons leven toen Hij ten einde toe de zijnen liefhad, en op de avond voor Hij werd overgeleverd toen Hij een brood nam de dankzegging daarover uitsprak, het brak en aan de zijnen gaf met de woorden: 

Dit is mijn lichaam voor u
Doet dit tot mijn gedachtenis!

Ook toen Hij na de maaltijd de beker nam, de dankzegging daarover uitsprak, en die aan de zijnen gaf met de woorden:

Deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed;
Doet dit, zo dikwijls ge die drinkt, tot mijn gedachtenis!

G      Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze beker
        verkondigen wij de dood des Heren, totdat Hij komt.

V      Wij zegenen U, die met uw Geest ons bezielt en tot nieuw leven wekt, zoals Gij Hem deed.
        Laat uw Adem ook ons weerbaar maken tegen alles wat uw schepping omkeert in chaos en
        duister dat wij de moed vinden om op te staan.
        Dat zo uw Zoon leeft in ons en wij met Hem.

Zingen: NLB 632.
Dit is de dag die de Heer heeft ….

G      Onze Vader… 

Gemeenschap van brood en wijn.

Tijdens de Maaltijd zingen we:
Taize 21

Mijn ziel verstilt in rust en vrede bij God, van Hem alleen mijn heil.
Taize 10
Kom tot ons, o heilge Geest, in ons ontsteekt Gij ’t vuur van uw liefde
Taize 18
Prijs de Heer mijn ziel, en prijs zijn heilge naam (Bless the Lord)

Als afsluiting: Iona 41: 1, 2, 3
Brood hier gedeeld om het leven  

VREDEGROET.

Lezen: 2 Cor. 13: 11, 12

Laten we elkaar de vrede van Christus toewensen.

Dankgebed

Slotlied: NLB 675: 1 en 2
Geest van hierboven,

Wegzending en zegen, door de gemeente beantwoord met:
Amen, Amen, Amen

Orgelspel

 

 

naar boven

Heeft u vragen en/of opmerkingen naar aanleiding van deze kerkdienst, laat het ons weten  info@*gkhaamstede.nl    neem e-mailadres over en verwijder *