PELGRIMSKERK HAAMSTEDE

Gereformeerde kerk
in de Westhoek van Schouwen-Duiveland


welkom

Pelgrimskerk

Commissies en
Werkgroepen


Agenda en Diversen

Adressen en Contact


waar vind ik ...... ?

 

KERKENRAAD en MODERAMEN

De kerkenraad bestaat uit 16 personen, te weten de preses (een daartoe door de kerkenraad aangewezen en geschikt  geachte  ouderling of diaken),  scriba, predikant, zes ouderlingen (een van hen is preses-secundus), een jeugdouderling en zes diakenen.

Het uit het midden van de kerkenraad gekozen moderamen bestaat uit preses, scriba, ouderling, predikant, en de voorzitters van de colleges van kerkrentmeesters en diakenen.

De commissie Preekvoorziening is direct aan moderamen/kerkenraad gekoppeld.

Beide gremia vergaderen elf maal per jaar, waarbij het moderamen zich speciaal bezighoudt met de lopende zaken, beleidsvoorbereidende activiteiten en het opstellen van de agenda van de kerkenraadsvergadering.

Namen, tel. en of e-mail  klik hier

Beleidsplan 2017 - 2020     klik hier voor meer informatie