PELGRIMSKERK HAAMSTEDE

Gereformeerde kerk
in de Westhoek van Schouwen-Duiveland


welkom

Pelgrimskerk

Commissies en
Werkgroepen


Agenda en Diversen

Adressen en Contact


waar vind ik ...... ?

 
 
Beleidsplan 2017 – 2020               deel 2

Specifieke beleidsvoornemens

Pastoraat
Samen met de predikant en de wijkouderlingen zijn vier wijkteams actief om zorg te dragen dat ouderen, alleenstaanden en zieken worden bezocht en zich verbonden blijven voelen met onze gemeente. Onderzocht zal worden of een klein pastoraal team samen met de wijkteams beter past bij de huidige tijd en jonge ouders wellicht beweegt taken binnen de kerkenraad op zich te nemen.

Diaconaat en zending
Het college van diakenen telt zes leden: wijkdiakenen, een secretaris en een penningmeester.
De hulpverleningstaak van de diaconie is vanzelfsprekend. Meer specifiek middels jeugddiaconaat willen we voortgaan met het ondersteuningstraject in Bosni
ë. Via de eilandelijke ZWO commissie blijven we missionair werk in het buitenland ondersteunen.

Financiën en beheer
Behalve dat het college van kerkrentmeesters (5 leden) zich inspant om de kerkelijke activiteiten onbelemmerd doorgaan te doen vinden door een gezonde financiële basis van de kerk, wordt ook aandacht gegeven aan het openstellen van de kerkzalen voor verschillende activiteiten, ook als die niet direct een relatie hebben met onze gemeente.  Grote  “laagdrempeligheid” wordt eveneens nagestreefd middels het openstellen van de kerk in de traditionele week van de Kunstschouw in Haamstede e.o.

Jeugdwerk
De jeugdouderling onderhoudt contact , namens de kerkenraad, met (de leiding van) de diverse werkgroepen. Voor de jeugd bestaan de volgende groepen/activiteiten: crèchedienst(0-4 jaar); kindernevendienst (voor kinderen uit basisschoolgroepen 1-8); tienerkerk; speciale jeugddiensten/jeugddiaconaat. We willen ons focussen op aandacht en ontwikkelen van activiteiten voor jongeren en jonge ouders, mede middels het gebruik van nieuwe media. Ook de band tussen school en kerk heeft  bijzondere aandacht nodig.

Taakgroep Eredienst 
Deze bestaat uit  enkele gemeenteleden, de predikant en de (coördinerend) organist. De belangrijkste taken zijn organisatie van bijzondere diensten en het begeleiden van veranderingen in liturgische vieringen. Zoekend naar nieuwe vormen ligt hier een belangrijke taak voor de toekomst.
Ook liturgisch bloemschikken behoort bij de eredienst en hiervoor bestaat een speciale werkgroep.
Middels het gedurende vele zondagen (32) organiseren van koffiedrinken na de dienst wordt getracht de onderlinge band tussen gemeenteleden en gasten te versterken.

lees verder                                              terug naar deel 1