PELGRIMSKERK HAAMSTEDE

Gereformeerde kerk
in de Westhoek van Schouwen-Duiveland


welkom

Pelgrimskerk

Commissies en
Werkgroepen


Agenda en Diversen

Adressen en Contact


waar vind ik ...... ?

 
 

Beleidsplan 2017 – 2020               deel 1

Inleiding
De Gereformeerde kerk Haamstede is een streekgemeente, met leden in meerdere kernen in de Westhoek van Schouwen-Duiveland. We staan op een kantelpunt in de tijd, in een sterk veranderende maatschappij. We hebben o.a. te maken met verschil in geloofsbeleving, individualisering, verschil in perceptie hoe men gemeente wil zijn, met mensen die afhaken of iets anders willen. Ook onze kerk ontkomt niet aan het fenomeen van afname van het ledental (thans: 264 belijdende leden en 82 doopleden).
Daarnaast is er weinig beschikbaarheid voor tijd vragende en verantwoordelijke functies. Het ambtsdrager zijn is geen vanzelfsprekendheid meer. Anderzijds is het soms verrassend met hoeveel enthousiasme ad hoc activiteiten worden gedaan door veel vrijwilligers.
Bovendien spraken onze ouders van jonge gezinnen en overige gemeenteleden recent nog uit dat onze gemeente zich kenmerkt door een grote saamhorigheid en gemeenschapszin.

Een beleidsplan voor onze gemeente. Dat is antwoord willen geven op wie / wat we willen zijn, hoe we dat willen zijn en wat daarvoor nodig is.

Missie
Als protestantse gemeente zijn we een groep mensen die een geloofsgemeenschap willen zijn in het perspectief van het komende Rijk van God. In de kerk gaat het om God, om Hem te zoeken en te loven. We willen een open en gastvrije geloofsgemeenschap zijn. Binnen de geloofsgemeenschap wordt gezocht naar de kern van het geloof en hopen we, aangevuurd door de Heilige Geest, in de voetsporen van Jezus Christus te kunnen treden; getuigend in woord, daad en gemeenschapszin.
Een geloofsgemeenschap waar het “goed thuiskomen” is.
Het meebouwen aan Zijn Koninkrijk bestaat uit het dienen (in het dorp en daarbuiten) en het groeien als gemeenschap.

Visie
We realiseren ons dat binnen onze gemeente een grote verscheidenheid aan persoonlijkheden en daardoor aan beleving van kerk-zijn en van geloven bestaat. Dit moet ons stimuleren te bouwen aan een kerk waar ieder gemeentelid zich thuis mag voelen en waaraan deze ook zelf zijn of haar bijdrage wil leveren. We willen een gemeente zijn, die bewust ruimte schept voor meerdere stemmen.

Kernwoorden, waarmee we inhoud willen geven aan bovenstaande visie maar ook ruimte willen laten voor het leggen van verschillende accenten:
-- een kerk als plaats om God te eren
-- gemeenschapszin, laagdrempeligheid ( de kerk als een thuis)
-- betrokkenheid, gastvrijheid  (omzien naar elkaar en dienend in de omgeving)
-- gavengerichtheid en ambt van alle gelovigen (de kerk als groeiende gemeente)

In de kerk gaat het niet primair om ons, maar om God. Door zijn schepping en zijn zoon Jezus Christus zien wij hoe groot, rechtvaardig en liefdevol Hij is. Vorm en inhoud van de eredienst zullen aansprekend moeten zijn; de liturgie mag/moet qua inhoud variëren om jong en oud te kunnen raken.

De maatschappij is druk en veeleisend. Als kerk een thuis bieden geeft gelegenheid tot bezinning  en rust. In de ontmoeting met Jezus Christus ervaren mensen dat ze waardevol zijn.

Groeien in gastvrijheid en investeren in elkaar, omzien naar elkaar en verantwoordelijkheid dragen voor elkaar. God geeft ons ook de opdracht om er te zijn voor de kwetsbaren in onze samenleving. “Hulp geven aan hen die geen helper hebben en stem geven aan hen die niet kunnen spreken”. We willen een diaconale gemeente zijn.

Jezus roept ons op om alle volken tot zijn leerlingen te maken. Dit betekent dat we een inspirerende en missionaire gemeente moeten zijn. We willen ook onze eigen kinderen leren om leerlingen van Jezus te worden. We vinden het daarom belangrijk dat kinderen volop de ruimte en aandacht krijgen om te spelen, te groeien en te ontwikkelen tot volwassen volgelingen van Jezus Christus.

lees verder