PELGRIMSKERK HAAMSTEDE

Gereformeerde kerk
in de Westhoek van Schouwen-Duiveland


welkom

Pelgrimskerk

Commissies en
Werkgroepen


Agenda en Diversen

Adressen en Contact


waar vind ik ...... ?

 
 

Taakgroep PASTORAAT

Samenstelling.

De taakgroep "Pastoraat" bestaat uit de predikant, vier wijkouderlingen en twee jeugdouderlingen. De wijkouderlingen, bijgestaan door de wijkdiakenen, sturen de vier wijkteams aan die, elk voor zich, twee of drie maal per jaar bijeenkomen om ervaringen uit te wisselen, zo nodig taken te herverdelen en teamspirit op te bouwen. Het pastoraal team, aangevuld met de preses van de kerkenraad, houdt tweemaal per jaar ouderlingenberaad - een betrekkelijk informeel georganiseerde bijeenkomst, die wordt voorgezeten door de ouderling die de taakgroep vertegenwoordigt in het moderamen. Op deze vergaderingen staat het elkaar informeren over nieuwe ontwikkelingen en/of problemen binnen de wijken en wijkteams, het nemen van - aan de kerkenraad voor te leggen - initiatieven en het elkaar bemoedigen, hoog op de agenda.
Opdracht.
De pastorale opdracht wordt vervuld (Ord. 8, Art. 4) door het verlenen van herderlijke zorg aan de leden van de gemeente, aan de niet-gedoopte kinderen van leden van de gemeente en aan hen die blijk geven van verbondenheid met de gemeente.
Taken.
Voor het werk van de taakgroep Pastoraat en predikant wordt onder meer gebruikgemaakt van een taakomschrijving opgesteld voor de door de wijkteams te volgen procedures. De meest belangrijke taken worden hieronder genoemd :
* Contact onderhouden met tot de wijk behorende gemeenteleden en anderen die daarop prijsstellen, via voornamelijk informeel bezoek (contactpersonen).
* Onderhouden van bijzondere contacten met gemeenteleden of anderen die tonen daaraan behoefte te hebben (ouderling).
* Namens de kerk belangstelling tonen bij gebeurtenissen als geboorte, huwelijk, ziekte en overlijden of andere omstandigheden (ouderling, contactpersonen).
* Verwelkomen van nieuw ingekomen leden (ouderling).
* Bevorderen van onderlinge band door het organiseren van koffieochtenden, wijkavonden en dergelijke (allen).
* Aan de predikant doorgeven welke gemeenteleden voor door haar of hem te verlenen pastorale zorg in aanmerking komen (ouderling).
De wijkouderlingen treden op als co÷rdinator van het wijkteam en rapporteren aan de kerkenraad over de pastorale activiteiten.
Voor de taken van de jeugdouderlingen wordt verwezen naar Hoofdstuk 5.

Terug naar Taakgroepen blad 1