PELGRIMSKERK HAAMSTEDE

Gereformeerde kerk
in de Westhoek van Schouwen-Duiveland


welkom

Pelgrimskerk

Commissies en
Werkgroepen


Agenda en Diversen

Adressen en Contact


waar vind ik ...... ?

 
 

Taakgroep FINANCIňN en BEHEER

Samenstelling
Het college van Kerkrentmeesters (CvK) is belast met de taken van de taakgroep "FinanciŽn en Beheer". Onder het CvK ressorteren: de kosters, het gebouwenbeheer, de huisdrukkerij, het kerkelijk bureau, de ledenadministratie en de recreatiecommissie. Meer gedetailleerde informatie over de laatste vijf groepen staat vermeld in Bijlage 3.1.  (op deze site zijn de bijlagen niet opgenomen)
In de praktijk geldt dat het CvK de gehele taakgroep aanstuurt. Dit college telt vijf leden en kiest uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. De voorzitter van het college is tevens voorzitter van de taakgroep. De penningmeester wordt bij zijn taak ondersteund door een boekhouder die geen lid is van het CvK. Drie leden van het college hebben de functie van ouderling-kerkrentmeester. Als regel bezoekt slechts ťťn vertegenwoordiger van het CvK de kerkenraadsvergaderingen.
Het CvK vergadert in principe elf maal per jaar, maar minimaal eenmaal per twee maanden. De voorzitter vergadert met de overige tot de taakgroep behorende werkgroepen voor zover dat in de dagelijkse praktijk nodig is.
Opdracht
Het is de taak van de kerkrentmeesters de vermogensrechtelijke aangelegenheden van de gemeente te verzorgen die van niet-diaconale aard zijn. De kerkrentmeesters stemmen hun beleid af op het beleid van de kerkenraad inzake het zakelijk functioneren van de gemeente, adviseren deze raad over afstemming tussen beleid en middelen, en brengen verslag van hun werkzaamheden uit aan de kerkenraad. Jaarlijks vindt er door een door de kerkenraad aangestelde kascommissie een controle op de financiŽn plaats.
Taken
Uit de hoofdtaken van het college van kerkrentmeesters als vastgelegd in Ord. 11, Art. 2, is een meer specifieke taakomschrijving afgeleid die is toegesneden op de situatie van de GKH. De belangrijkste taken worden hieronder genoemd.

Werven en beheren van de (niet-diaconale) financiŽle middelen van de kerk, met speciale aandacht voor de jaarlijkse actie Kerkbalans.
Opstellen van begroting en jaarrekening. (zie Bijlage 3.2) (op deze site zijn de bijlagen niet opgenomen.)
Verrichten van de benodigde uitgaven conform de begroting.
Beheren van de gebouwen en omliggende terreinen, en zorg dragen voor exploitatie, onderhoud en verzekering.
Zorgdragen voor de ledenadministratie, activiteiten rond de huisdrukkerij, K&G en liturgieŽn en aan/afsluiten kerktelefoons.
Begeleiden van activiteiten van (vrijwillige) kostersechtparen en organisten.
Organiseren van jaarlijkse rommelmarkt (uitvoering door recreatiecommissie) en de tweejaarlijkse vrijwilligersavond.

Terug naar Taakgroepen blad 1