PELGRIMSKERK HAAMSTEDE

Gereformeerde kerk
in de Westhoek van Schouwen-Duiveland


welkom

Pelgrimskerk

Commissies en
Werkgroepen


Agenda en Diversen

Adressen en Contact


waar vind ik ...... ?

 
 

Taakgroep DIACONIE - ZWO

Onder de taakgroep "Diaconie - ZWO" ressorteren het college van diakenen en ZWO.
(ZWO = Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking)

Opdracht
De taak van de diakenen is het bevorderen dat aan leden van de gemeente, alsmede aan anderen, niet gemeenteleden, die onder druk leven, van incidentele dan wel structurele aard, zowel in eigen omgeving als elders in de wereld, in navolging van Christus hulp en ondersteuning wordt verleend.

Met het oog daarop wekken zij de gemeenteleden op en rusten hen daarvoor toe dat ook zij in woord en daad zullen opkomen voor degenen die geen hulp hebben.

ZWO
De opdracht van de ZWO is de gemeente te stimuleren het werk van de Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking te steunen en erbij betrokken te blijven.
De missionaire taken binnen de  taakgroep ‘Diaconie en ZWO’ worden verricht door de ZWO.

Collecteren
In elke eredienst doen twee diakenen dienst. De diakenen collecteren voor de in het collecterooster vastgestelde doelen in alle erediensten. Het doel van de collecten wordt jaarlijks vastgesteld aan de hand van een collecte-rooster. Jaarlijks stelt het landelijk diaconaal bureau in Utrecht alsmede het dienstencentrum in Zeeland een advieslijst samen van te ondersteunen projecten.Op basis van deze advieslijst stelt de diaconie een overzicht van projecten samen die ondersteunt dienen te worden.

Steunverzoeken
Ook kunnen gemeenteleden verzoeken om financiële ondersteuning indienen i.v.m. bijzondere kosten voor henzelf of van anderen.

Heilig Avondmaal
Bij de viering van het Heilig Avondmaal treedt de diaconie op als gastheer.

Wijkteam
In ieder wijkteam zit ook een diaken en de diaconie neemt zodoende deel aan het wijkoverleg dat meestal enkele keren per jaar plaatsvindt. Samen met de wijkouderling regelt de diaken één of meerdere wijkbijeenkomsten.

Bloemengroet
De in de eredienst dienstdoende diaken bezorgt in onderling overleg de bloemengroet bij gemeenteleden die bij de afkondigingen worden genoemd.
De diaconie zorgt er bovendien voor dat ieder gemeentelid boven de 77 jaar rondom hun verjaardag een bloemengroet van de kerk ontvangen.        lees verder

Ouderenreis
Jaarlijks organiseert de diaconie een reisje voor ouderen van 70 jaar en ouder. Dit reisje wordt besloten met een gezamenlijke broodmaaltijd.

Vakantieweken
Jaarlijks wordt bezien wie van onze gemeenteleden in aanmerking komen.

Terug naar Taakgroepen blad 1