PELGRIMSKERK HAAMSTEDE

Gereformeerde kerk in de Westhoek van Schouwen-Duiveland

Protestantse Gemeente i.w. "Schouwen aan Zee"


Welkom

Pelgrimskerk

Commissies en
Werkgroepen


Agenda en Diversen

Adressen en Contact


waar vind ik ...... ?

 
 

ANBI GEGEVENS VAN DE GEREFORMEERDE KERK TE HAAMSTEDE                          februari 2018

Gereformeerde Kerk te Haamstede                                                      naar ANBI Diaconie

ANBI

Een ANBI is een Algemeen Nut Beogende Instelling. Dat betekent dat ieder die een gift geeft, dit van de belastingdienst mag aftrekken van de inkomstenbelasting. Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut.

De verschillende onderdelen van de Gereformeerde Kerk te Haamstede zijn geregistreerde ANBI instellingen:
- Gereformeerde Kerk te Haamstede
- Diaconie van de Gereformeerde Kerk te Haamstede


Gereformeerde Kerk te Haamstede

A. Algemene gegevens

Naam ANBI Gereformeerde Kerk te Haamstede
RSIN 002601382             ( naar belastingdienst en vul in: gereformeerde kerk te haamstede)
Email scribagkh@*gkhaamstede.nl   neem e-mailadres over en verwijder *
Website www.gkhaamstede.nl
Adres scriba Oude Moolweg 17 , 4325 EA Renesse, Tel.  (0111) 462266
Kerkgebouw Pelgrimskerk, Platboslaan 1, 4328 EA, Burgh-Haamstede, Tel. (0111) 652096

 

 


 


 

De Gereformeerde Kerk Haamstede is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse kerk staat dit in ordinantie 2 art.1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten”. (ordinantie 1 art. 1 lid 1 kerkorde)
Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in art.2 boek 2 Burgerlijk Wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 art. 5 lid 1 van de kerkorde. 

De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland  bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht-)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten
en andere onderdelen van de kerk: ‘Kerkorde Protestantse Kerk in Nederland
(
http://www.protestantsekerk.nl/actief-in-de-kerk/Kerkorde/Paginas/Default.aspx )
De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. De tot dit kerkgenootschap behorende gemeenten zijn derhalve aangewezen als ANBI.

B. Samenstelling Bestuur

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad, deze wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In de kerkenraad hebben zitting  6 ouderlingen en 3 diakenen. Op dit moment is de gemeente “predikantloos”: mevr. ds. Ineke de Heer is op 1 september 2017 met vervroegd emeritaat gegaan. Er wordt gezocht naar opvolging.
 

Het College van Kerkrentmeesters is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en de gebouwen van de gemeente. Het C.v.K. is niet verantwoordelijk voor diaconale aangelegenheden. Het college bestaat uit 5 leden.

De kerkenraad is eindverantwoordelijk, hetgeen tot uitdrukking komt in de goedkeuring van begroting en jaarrekening.

Verder hebben zowel kerkenraad als college contact met het regionaal college voor behandeling van beheerszaken (Ordinantie 11, art. 3) vanwege het toezicht op vermogensrechtelijke aangelegenheden.

C. Doelstelling/Visie

De Gereformeerde kerk Haamstede is een geloofsgemeenschap. In de kerk gaat het om God, om Hem te zoeken en te loven. Het is een open en gastvrije geloofsgemeenschap. Binnen de geloofsgemeenschap wordt gezocht naar de kern van het geloof en hopen we, aangevuurd door de Heilige Geest, in de voetsporen van Jezus Christus te kunnen treden; getuigend in woord, daad en gemeenschapszin.

D. Beleidsplan
Kenmerk van de Gereformeerde kerk Haamstede is dat het een streekgemeente is, met leden in meerdere kernen in de Westhoek van Schouwen-Duiveland.
Een beleidsplan voor onze gemeente, dat is antwoord willen geven op wie  / wat we willen zijn, hoe we dat willen zijn, wat daarvoor nodig is. De kerkenraad wil blijvend aandacht geven aan dat proces van zoeken naar identiteit. Ontmoeting en betrokkenheid zijn daarbij kernbegrippen. Geloof en geloofsbeleving verdienen aandacht.
De kerkenraad streeft ernaar actief te zijn naar specifieke doelgroepen: jeugd, jonge ouders en ouderen. Voor wat betreft de jeugd wil de kerkenraad blijven investeren door de jeugd zich bij de kerk betrokken en gewaardeerd te laten voelen. Tevens wil de kerkenraad ruimte geven voor nieuwe initiatieven, onder andere in de liturgie van de erediensten.
De kerkenraad wil prioriteit geven aan het uitbouwen van de samenwerking tussen de kerken binnen de Westhoek. Met de  Protestantse gemeente Scharendijke, de Hervormde Gemeente Renesse/Noordwelle, en de Hervormde Gemeente Burgh is een federatie gestart per 1 jan. 2017, onder de naam Protestantse Gemeente in wording “Schouwen aan Zee”.
De kerkenraad is verheugd te kunnen vaststellen dat door bezuinigingen het boekjaar 2016 kon worden afgesloten met een positief saldo. Dit geeft mogelijkheden voor nieuw beleid.
De kerkenraad wil blijven investeren in een actief vrijwilligersbeleid, zodanig dat vrijwilligers hun ‘werk’ leuk blijven vinden en zij zich gewaardeerd voelen.       

Overigens is het beleidsplan van de Protestantse Kerk  te vinden via de link: Beleidsplan Protestantse Kerk in Nederland. ( http://www.protestantsekerk.nl/overons/protestantse-kerk/missie-en-visie/Paginas/Default.aspx  )

Een volledig beleidsplan ligt ter bespreking en vaststelling voor. Dit is vastgesteld in de vergadering van de kerkenraad op 6 juni 2017.

E. Beloningsbeleid

De beloning van de predikant van onze gemeente is geregeld in de ‘Generale regeling rechtspositie predikanten’.  Deze is te vinden via de link: Generale regelingen Protestantse Kerk in Nederland https://www.protestantsekerk.nl/actief-in-de-kerk/kerkorde/generale-regelingen
In de Gereformeerde kerk Haamstede zijn verder geen leden actief, die voor hun werkzaamheden worden gehonoreerd. Slechts werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden gedeclareerd.

F. Verslag activiteiten

Jaarverslag 2017 Gereformeerde Kerk Haamstede

Op bestuurlijk niveau heeft het aangekondigde vertrek van de ‘zittende’ predikant en alles wat ermee samenhangt vaak de agenda bepaald.. Haar voornemen vervroegd emeritaat aan te vragen heeft ze in het voorjaar reeds geuit. Het Breed Moderamen van de classicale vergadering heeft met haar verzoek ingestemd en haar emeritaat verleend. De kerkenraad is v in overleg gegaan met het RCBB. Genoemd college heeft besloten onze gemeente een 80 % formatieplaats voor predikant toe te staan. Vanaf september 2017 is een beroepingscommissie actief op zoek naar een predikant.

Ook in het jaar 2017 zijn binnen de Gereformeerde Kerk Haamstede weer veel activiteiten geweest. Bij alle activiteiten blijkt een grote betrokkenheid. Ik noem de Pinkstermarkt, een rommelmarkt met een geweldige opbrengst voor goede doelen en de Kerstfair. In juli was er weer een Bootcamp, een diaconaal project door een aantal jongeren in Bosnië.
Aandachtspunt blijft steeds op welke wijze we ‘kerk’ blijven in de toekomst. De omvang en samenstelling van de gemeente geven daar aanleiding toe: doen we de goede dingen, en doen we ze goed? Tevens spelen daarin omgevingsfactoren een rol.

Om de activiteiten te ontwikkelen en te begeleiden is een aantal taakgroepen ingesteld:

Taakgroep financiën en beheer. College van Kerkrentmeesters
Het bijeenbrengen en beheren van de benodigde financiële middelen en het beheren van gebouwen en uitvoeren van de administratie.
Taakgroep Pastoraat

Deze taakgroep bestaat uit de predikant, ouderlingen, jeugdouderling en contactpersonen en is verantwoordelijk voor de pastorale zorg.
Taakgroep diaconaat en zending
Onder deze taakgroep ressorteren de diaconie en de zendingscommissie.
Het college van diakenen telt zes leden. De diaconie verleent incidentele, dan wel structurele hulp aan gemeenteleden en anderen, die geen helper hebben.  

Het komende jaar zal de diaconie de taken van de zendingscommissie overnemen.

Taakgroep Eredienst
Deze bestaat uit gemeenteleden, met de predikant en de (coördinerend) organist. De belangrijkste taken zijn organisatie van bijzondere diensten en het begeleiden van veranderingen in liturgische vieringen.

Voorheen bestond een Taakgroep jeugd. Op dit moment vindt coördinatie plaats van activiteiten door de jeugdouderling. Er is een groep gemeenteleden, die zorgen voor de kindernevendiensten; er is een groep die de tienerkerk organiseert en begeleidt; er is een groep, voor organisatie van Bootcamp, een jeugddiaconaat project in Bosnië.

Verdere activiteiten vanuit de kerk georganiseerd zijn de periodieke bijeenkomsten voor ouderen, de gezamenlijke vieringen met alle PKN kerken in de Westhoek, met de Chr. Gereformeerde Kerk Haamstede en met de R.K. parochie. En de bijzondere activiteiten in de zomermaanden voor recreanten, zoals zangavonden en een project in de Hervormde Kerk van Haamstede, onder de vlag van Windkracht 8.
Van materiele aard is de mededeling dat gepoogd is energieneutraal  te worden: er zijn meer zonnecollectoren geplaatst en er is een warmtepomp aangelegd.

In 2014 bestond ons kerkgebouw (inmiddels geheten Pelgrimskerk) 50 jaar. Dit is in een bijzondere dienst herdacht en er is een boekje uitgegeven onder de titel “gezegend is dit huis”.

Communicatie

Behalve de mededelingen op zondag, vindt informatie uitwisseling plaats via de eilandelijke kerkbode en het blad ‘Kerk en Gezin’.
Kerkenraad
De kerkenraad heeft in 2016 zes maal vergaderd. Het moderamen heeft  tien maal vergaderd.
Samenwerking
Sinds 1 januari 2017 zijn de Herv. Gemeente Burgh, de Herv. Gemeente Renesse/Noordwelle, de Protestantse gemeente Scharendijke en de Gereformeerde Kerk bestuurlijk verbonden in een Federatie. Dit is een groeimodel naar fusie toe. In het najaar van 2017 is de intentie uitgesproken de fusie te realiseren per 1 januari 2019. Inmiddels worden daartoe de benodigde stappen gezet.

G. Voorgenomen bestedingen
De kerk kent een onderhoudsplan, dat zich uitstrekt over 5 jaar. Dit behelst alle noodzakelijke onderhoud aan kerkgebouw en pastorie. Dit jaar is een aantal renovatieprojecten uitgevoerd.

H. Verkorte staat van baten en lasten                 (geplaatst op 29-06-2018)

 

Klik hier voor het PDF bestand van Gereformeerde Kerk te Haamstede: