PELGRIMSKERK HAAMSTEDE

Gereformeerde kerk in de Westhoek van Schouwen-Duiveland

Protestantse Gemeente i.w. "Schouwen aan Zee"


Welkom

Pelgrimskerk

Commissies en
Werkgroepen


Agenda en Diversen

Adressen en Contact


waar vind ik ...... ?

 
 

ANBI GEGEVENS VAN DE DIACONIE van de GEREFORMEERDE KERK te HAAMSTEDE                juni 2018

 

ANBI-informatie Diaconie.                                                                                         naar ANBI Kerk

A.  Algemene gegevens.

Naam ANBI: Diaconie van de Gereformeerde Kerk te Haamstede.
RSIN : 824 123 773          (naar belastingdienst en vul in: gereformeerde kerk te haamstede)
Website adres: http://www.gkhaamstede.nl
E-mail: scribadiac.gkha@*zeelandnet.nl     neem e-mailadres over en verwijder *
Adres: Pelgrimskerk, Platboslaan 1, 4328 EA, Burgh-Haamstede
Secretaris: Zeedahliaweg 9, 4325 CT, Renesse, Tel. 0111-461987

 

De Gereformeerde Kerk Haamstede ("Pelgrimskerk") is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven: " een gemeente is de gemeenschap, die geroepen tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten." ( ordinantie 1 artikel 1 lid 1 kerkorde)

Een gemeente die zich wil laten typeren door:

- gemeenschapszin en betrokkenheid;

- laagdrempeligheid en gastvrijheid;

- gavengerichtheid en ambt van alle gelovigen.

 

De gemeente vervult haar diaconale roeping in de kerk en in de wereld door in de dienst van barmhartigheid en gerechtigheid te delen wat haar aan gaven geschonken is, te helpen waar geen helper is en te getuigen van de gerechtigheid van God waar onrecht geschiedt. (Kerkorde artikel X lid 3).

De Diaconie van deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk Wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 2 van de kerkorde.

De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat onder meer bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk.

Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: kerkorde Protestantse Kerk in Nederland 

B. Samenstelling bestuur

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad 12 leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente.

Het College van diakenen telt 5 leden en is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en eigendommen van de diaconie. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. Het college bestaat uit tenminste drie leden. Verder hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het regionaal college voor de behandeling van beheerszaken. (Ordinantie 11, art 3).

C.  Doelstelling/visie.
De taak van de diakenen is te bevorderen dat aan leden van de gemeente en aan anderen die onder druk leven, hetzij van incidentele dan wel van structurele aard, zowel in eigen omgeving als elders in de wereld in navolging van Christus, gerechtigheid en barmhartigheid bewezen wordt.

De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.

1 - De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God.

2 - Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen. 

3 - Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.

D.  Beleidsplan.

Het beleidsplan van de Protestantse Kerk kunt u vinden via de link: beleidsplan Protestantse Kerk in Nederland  ("Met Hart en Ziel.")
Op de website http://www.gkhaamstede.nl/documenten/diaconiebeleidsplan201418.pdf vindt u het beleidsplan 2014-2018 van de diaconie van onze gemeente.

E. Beloningsbeleid.

Diakenen doen hun werk geheel vrijwillig en ontvangen daarvoor geen beloning. Wanneer er reiskosten gemaakt worden dan is een vergoeding beschikbaar.

F.  Verslag Activiteiten.

De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een 
levende gemeente. Dat doen zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad. Een uittreksel van de belangrijkste gegevens treft u hieronder aan.

Activiteiten.

a.) Winterontmoetingsmiddag. (W.O.M.)
In samenwerking met de Hervormde Gemeenten Burgh en Haamstede en de Christelijk Gereformeerde Kerk Haamstede wordt ieder jaar in de maand februari een bijeenkomst georganiseerd voor alleenstaande leden van de kerken.

b.) Seniorenreis.
Samen met de PKN-kerken (Burgh/Renesse-Noordwelle/Scharendijke) en de Christelijk Gereformeerde Kerk Haamstede wordt jaarlijks een reisje georganiseerd, meestal in de maand september.

c.) Kerstmaaltijd.
In restaurant “De Schelphoek” te Serooskerke wordt in de maand december een Kerstmaaltijd aangeboden voor seniorleden van de kerk.

G. Voorgenomen bestedingen.

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk diaconaal werk vertoont een grote mate van continuïteit.

H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting.

Onderstaande staat van baten en lasten geeft  inzicht in de ontvangsten, resp. uitgaven en de voorgenomen bestedingen van de diaconie in het verslagjaar.   
De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.

Jaarrekening Diaconie Pelgrimskerk 2017        
             
Baten       Lasten    
81.10 rente bank  €         18,45   44.10 Kosten kerkdiensten Avondmaal  €         53,88
81.20 Rente leningen  €    1.228,56   44.50 kosten bloemengroet, kaartengroet  €    1.703,50
82.90 overige opbrengsten  €    2.607,01   45.10 Diaconaal quotum  €       515,33
83.20 collecten diaconie  €    5.550,87   47.20 Kosten buraubehoeften/drukwerk  €       150,74
83.30 giften  €       935,00   47.90 overige lasten abbonnementen  €       200,44
83.40 schenking/legaat  €         37,56   48.11 bankkosten  €       260,21
83.90 overige bijdragen  €       307,50   50.40 seniorenwerk  €       428,35
84.11 doorzend collecten landelijk  €    2.788,26   50.60 bijdrage vakantiekosten doelgroep  €         55,00
84.12 Kia diaconaal binnenland  €       325,74   50.80 kosten jeugddiaconaat  €    2.250,00
84.14 landelijk diaconaat  €    1.270,14   50.90 overige lasten diaconaal werk plaatselijk  €       182,76
84.22 Kia diaconaal buitenland  €       604,70   51.11 afdracht doorzendcollecten  €    2.745,26
84.23 Kia Missionair Buitenland  €       454,37   51.12 Kia diaconaal binnenland  €       369,74
84.24 Buitenland diaconaat Bootcamp Kerstfair  € 24.442,15   51.13 Kia Missionair binnenland  €       207,20
84.26 Bijdrage rampen  €         50,00   51.14 afdracht diaconaat landelijk  €    3.305,15
94.26 Bijdrage rampen  €    1.086,45   52.22 Kia diaconaat buitenland  €    1.114,48
        52.23 Kia Missionair buitenland  €       752,17
        52.24 Afdracht diaconaat buitenland  €    1.091,35
        52.26 Afdracht Rampen  €    2.500,00
        52.27 Bootcamp en Kerstfair bestemmingen  € 13.818,98
        57.10 federatie aandeel  €       250,00
             
     € 41.706,76        € 31.954,54
             
  SALDO 1 JAN.2017 OP BANK € 22.213,81        
  INKOMSTEN € 41.706,76        
  UITGAVEN € 31.954,54        
  OVER OVER 2017 € 9.752,22        
  SALDO 31 DECEMBER 2017 € 31.966,03        
             
  rek.rabo 0357800745 € 21.101,65        
  REK.RABO 3578145890 € 10.864,38        
             
             
  Reservering Bootcamp 9810,84        
  Reservering Kerstfair € 1.000,00        

 

Toelichting

Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar gevraagd om hun bijdrage voor het diaconale werk van de diaconie van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren.

Soms bezit een diaconie ook (enig) vermogen in de vorm van woningen, landerijen of geldmiddelen. Soms is dit aan de diaconie nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de diaconie.

De ontvangen inkomsten van de diaconie worden besteed aan diaconaal werk, zowel plaatselijk, landelijk als wel wereldwijd in de vorm van ondersteuning van activiteiten en doorbetaling van voor specifieke projecten gehouden inzamelingen.

Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan de kosten van de eigen organisatie 
(eventueel overig personeel, vrijwilligers) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijke diaconale werk van de kerk.

Onder lasten beheer en administratie zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de diaconale bezittingen.

 

naar boven

Een ANBI is een Algemeen Nut Beogende Instelling. Dat betekent dat ieder die een gift geeft, dit van de belastingdienst mag aftrekken van de inkomstenbelasting. Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut.

De verschillende onderdelen van de Gereformeerde Kerk Haamstede zijn geregistreerde ANBI instellingen:

- Gereformeerde Kerk Haamstede
- Diaconie van de Gereformeerde Kerk Haamstede